Genom att du anmäler dig till Malmö Open Water godkänner du våra vid var tid gällande villkor för anmälan och deltagande.

Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på tävlingens hemsida, www.malmoopenwater.se. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske med anledning av sådan uppsägning.

För det fall du anmäler till Malmö Open Water åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan part.

DELTAGANDE

Allt deltagande på Malmö Open Water sker på egen risk. Simklubben Ran har tecknat försäkring för oförutsedda händelser som gäller samtliga deltagare. Simklubben Ran ansvarar i övrigt inte för skada som du eventuellt åsamkas under arrangemanget.

Deltagare i Malmö Open Water ska följa Svenska Simförbundets vid var tidpunkt gällande tävlingsregler.

Rättighet att starta i tävlingen och utnyttja beställda tjänster medges först när fullständig betalning har erlagts.

BETALNING

Anmälan till tävlingen är bindande och anmälningsavgifter återbetalas inte. Folksams försäkring STARTKLAR kan tecknas som täcker återbetalning i vissa fall.

Betalning av tävlingsavgiften görs via internetbank till bankgiro. Betalningsanvisningar hittar du med fakturan som skickas till angiven e-post adress vid anmälan.

Anmälan kan överföras till annan deltagare (namnbyte) och kostar 100 kr fram tom 30 juni och 200 kr därefter. Namnbyte kan enbart ske via direktkontakt med Malmö Open Water. Sker bytet till klass med högre anmälningsavgift tillkommer mellanskillnaden vid tiden för när den ursprungliga anmälan registrerades. Byte till klass med lägre anmälningsavgift medför ingen återbetalning.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Malmö Open Water och Simklubben Ran kommer att behandla personuppgifter om dig för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och andra deltagare på Malmö Open Water. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De uppgifter vi samlar in och behandlar är namn, kön, födelseår, adress, mailadress, telefon, samt resultat och andra uppgifter kopplade till ditt deltagande på Malmö Open Water. Uppgifter såsom namn, kön, födelseår, ort, föreningstillhörighet och resultat, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att kunna publiceras på TV, internet och i tidningar och användas Malmö Open Water och Simklubben Rans verksamhet. Uppgifter sparas av uppföljnings- och redovisningsskäl.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Language »