Målsättning

Alla målen är viktiga hörnstenar för MOW och ska genomsyra alla beslut som tas för att kunna genomföra tävlingen. Platsen för tävlingen är till exempel vald för att underlätta kommunikation med minsta möjliga miljöbelastning. Några av målen vill vi ge extra mycket fokus, då dom berör den viktigaste förutsättningen för simidrott – vatten!

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Fysisk träning är viktig för hälsa och välbefinnande. MOW vill inspirera och uppmuntra till träning på ett schysst sätt för hälsa och välbefinnande genom både tävlingen som ett träningsmål och de träningstillfällen som arrangeras av MOW inför tävlingen. MOW bidrar på så sätt till delmål 3.4 och 3.5 men genom att uppmärksamma frågor om utsläpp och nedskräpning i luft och vatten vill vi också bidra till delmål 3.9

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

6.1 Säkert dricksvatten för alla

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser

Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Tillgång till rent vatten är en livsnödvändighet. Men rent vatten ger oss inte bara friskt dricksvatten. Bra vatten ger oss också möjlighet till hälsosam träning och avkoppling genom simning i sjöar och hav. Rapporterna avlöser tyvärr varandra idag om hur haven och djuren som lever där fylls med plast och hur skadliga ämnen släpps ut i hav, sjöar och vattendrag. Därför vill MOW bidra till de flesta delmålen genom att sätta fokus på hur vattnet mår och vad vi kan göra med vårt vatten för att inte förstöra det för kommande generationer.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

13.A Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar

Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande, en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning

Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Klimatförändringarna påverkar oss alla i hela världen. Haven värms upp, snö och isar smälter och havsnivåerna ökar. MOW vill bidra till att skapa medvetenhet om behovet av att agera för att klara målet från Parisöverenskommelsen med en temperaturhöjning under 2 grader. MOW hoppas också kunna inspirera till egen förändring hos deltagare och besökare.

Mål 14: Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

14.1 Minska föroreningarna i haven

Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

14.2 Skydda och återställ ekosystem

Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

14.3 Minska havsförsurningen

Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

14.4 Främja hållbart fiske

Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

14.5 Bevara kust- och havsområden

Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

14.6 Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske

Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.*

14.7 Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser

Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

14.A Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav

Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och överföra havsteknik, med hänsyn tagen till den mellanstatliga oceanografiska kommissionens kriterier och riktlinjer för överföring av havsteknik (Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology), i syfte att skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i utvecklingsländerna, i synnerhet i små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna.

14.B Stöd småskalig fiskenäring

Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

14.C Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen

Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

Mål 14 – Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Haven är en av de viktigaste förutsättningarna för mänsklighetens existens på jorden. De ger oss mat genom djur och växter som lever där, dricksvatten, vatten till växter som ger oss både mat och viktiga ämnen. Rapporterna avlöser tyvärr varandra idag om hur haven och djuren som lever där fylls med plast och hur skadliga ämnen släpps ut i hav, sjöar och vattendrag. Därför vill MOW bidra till alla delmålen genom att sätta fokus på hur vattnet mår och vad vi kan göra med vårt vatten för att inte förstöra det för kommande generationer.

Language »